Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zájezdu (dále jen
„Smlouva“), kterou jako pořadatel uzavírá společnost CK Experitour s.r.o., sídlem
Petýrkova 1991/26, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 24 221 414, zaps. v OR
vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189988.
II. Konání zájezdu, podmínky účastníků
Uskutečnění zájezdu je podmíněno dosažením minimálního počtu 25 zákazníků. Pořadatel
je povinen zákazníkovi oznámit zrušení zájezdu z důvodu nedosažení počtu zákazníků
nejpozději dva týdny před zahájením zájezdu.
Každý účastník zájezdu musí splňovat mj. následující podmínky:
• uhradit celkovou cenu zájezdu dle sjednaných podmínek
• nahlásit případnou aktuální změnu adresy nebo telefonního čísla
• mít platné cestovní doklady a dodržovat celní a pasové předpisy
• upozornit pořadatele zájezdu na zdravotní problémy, pokud souvisí s objednaným
zájezdem
• uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, ubytovacím či
jiném zařízení
• zdržet se jednání, které by mohlo omezovat, ohrozit nebo poškodit ostatní účastníky
zájezdu
• řídit se pokyny průvodce/delegáta, dodržovat stanovený program
III. Cena zájezdu, změna ceny zájezdu
Cena zahrnuje: dopravu do a z místa ubytování, ubytování, cestovní pojištění podle
aktuálního katalogu (zákazník prohlašuje, že se seznámil s podmínkami tohoto pojištění),
případně další služby uvedené v aktuálním katalogu, letištní, bezpečnostní, odbavovací
a palivové poplatky jsou v základních sazbách.
Celková cena zahrnuje cenu zájezdu upravenou o případné slevy a příplatky.
Cena zájezdu nezahrnuje zejména: fakultativní služby, fakultativní výlety, příplatky,
které nejsou uvedeny jako součást ceny zájezdu, případné poplatky za slunečníky a lehátka,
případné poplatky za klimatizaci nezahrnutou v ceně ubytování, pojištění storna
zájezdu, odpovědnosti za škodu a pojištění věcí a zavazadel.
Sjednává se, že pořadatel může zvýšit cenu zájezdu z následujících důvodů, a to
do jedenadvacátého dne před zahájením zájezdu:
a) zvýší-li se cena za dopravu či cena pohonných hmot, pak se cena zájezdu zvýší o toto
navýšení nebo
b) zvýší-li se platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté
v ceně zájezdu, pak se cena zájezdu zvýší o hodnotu navýšení těchto poplatků,
nebo
c) zvýší-li se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu Kč/1 EURO
nebo Kč/1 USD v průměru o více než 10 %, pak se cena zájezdu zvýší o tolik procent
o kolik došlo ke zvýšení tohoto směnného kurzu.
IV. Doprava
K cestám do zahraničí je nutný cestovní pas platný nejméně půl roku po ukončení zájezdu.
Pro cesty výlučně na územích členských států EU je možno použít nový typ občanského
průkazu.
Autokarem (BUS) – doprava dálkovým autokarem z Ostravy (jedná-li se o zájezd do
Řecka, vede trasa přes SK, H, Srbsko, FYROM nebo BG, v případě závažných komplikací
s průjezdem této trasy je možná změna trasy a druhu dopravního prostředku), krátké
přestávky jsou plánovány operativně.
Letecky (LET) – doprava zpravidla letadlem Boeing nebo Airbus, přičemž údaje o trase
cesty vyplývají z katalogu pořadatele. Pořadatel zákazníka informuje o identitě leteckého
přepravce.
Zákazník je povinen dodržovat celní a devizové předpisy jednotlivých států.
První a poslední den pobytu je určen k přepravě. Změny v časech příletů/ příjezdů či odletů/
odjezdů mohou nastat i v krátké době před cestou-tato zpoždění jsou v posledních
letech běžná a jsou většinou způsobena přeplněností leteckých koridorů a státních
hranic. Pořadatel si proto vyhrazuje právo změnit doby odjezdů/odletů/ příjezdů/příletů
až o 3 dny. Na základě předpisů a úmluv v mezinárodní letecké přepravě a na základě
aktuální situace v letecké dopravě má pořadatel vyhrazeno právo na změnu trasy letu,
včetně příp. mezipřistání. Pořadatel si v zájmu zajištění klidné dovolené všem zákazníkům
vyhrazuje právo vyloučit z přepravy či zájezdu zákazníka, který svým chováním hrubě
narušuje pořádek, nebo hrubě napadá pořadatel nebo její pracovníky. V případě takového
vyloučení zaniká nárok zákazníka na úhradu nevyčerpaných služeb.
V. Strava
• VRASNA – stravování v místní restauraci formou stravenek v zaplaceném rozsahu
(S=SNÍDANĚ, V=VEČEŘE). V případě ubytování s polopenzí na celý zájezd je počet snídaní
a počet večeří roven počtu nocí zájezdu.
• Další destinace – způsob a rozsah stravování je uveden v příslušném katalogu pořadatele.
Stravování na ostrovech neobsahuje nápoje, ledaže jde o stravování formou
All Inclusive. Ve většině hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře.
V případě stravování All Inclusive nárok na čerpání této služby vzniká okamžikem ubytování
v příslušném hotelovém pokoji v souladu s ubytovacím řádem příslušného hotelu
(tj. nejdříve při tzv. check in) a zaniká okamžikem vyklizení pokoje při odjezdu
z hotelu v souladu s ubytovacím řádem přísl. hotelu (tj. nejpozději při tzv. Check out).
Program služby All Inclusive je vždy stanoven přísl. hotelem individuálně, tj. každý hotel
stanoví hodiny čerpání této služby, jakož i rozsah poskytovaného občerstvení v jednotlivých
časových úsecích. Ubytování a případná strava začínají po příjezdu do místa ubytování
zpravidla nejdříve ve 14:00 hodin a končí před odjezdem nejpozději v 10:00 hodin.
VI. Ubytování
• VRASNA – přímořské turistické letovisko Vrasna ležící v severním Řecku. Poloha,
kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky ubytování jsou uvedeny
v katalogu pořadatele podle čísla zájezdu uvedeného ve Smlouvě. Mimimální obsazenost
je 2 osoby u studia, 3 osoby u apartmánu 2+kk, 4 osoby u apartmánu 2+1. Osoby nad
tento počet se počátají jako osoby na přistýlce, pro tyto účely je vždy alespoň jedna
z postelí nadstandardně široká, popř. může být na zvláštní přistýlce nebo lůžku.
• Další destinace – poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické
znaky ubytování na těchto ostrovech jsou uvedeny v katalogu pořadatele podle čísla zájezdu
uvedeného ve Smlouvě. Rozdělení zákazníků na jednotlivé pokoje v ubytovacích
kapacitách je v kompetenci toho kterého ubytovatele. V některých ubytovacích kapacitách
se třílůžkovým pokojem rozumí dvojlůžkový pokoj s přistýlkou. Jako přistýlka se
používá pohovka, rozkládací gauč, palanda, resp. lehátko nebo nadstandardní šířka základní
postele.. Zařízení a vybavení pokojů se řídí národními zvyklostmi, které mohou
být odlišné od zvyklostí v České republice. Zákazník bere na vědomí, že podle mezinárodních
zvyklostí musí hosté opustit hotelové pokoje v den odjezdu zpravidla do 10 hodin
dopoledne, možnost nastěhování do pokojů v den příjezdu je nejdříve ve 14 hodin. V případě,
že je u ubytovacích objektů uvedeno, že lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma,
neznamená to, že je mohou využívat všichni zákazníci najednou a kdykoliv. Tato služba
je omezena počtem lehátek a slunečníků.

VII. Mimořádné události
Změna podmínek Zájezdu
Přinutí-li vnější okolnosti pořadatele změnit podmínky zájezdu, navrhne zákazníkovi
změnu Smlouvy. Má-li být v důsledku změny Smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede pořadatel
v návrhu i výši nové ceny.
Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlouvy, má právo od Smlouvy odstoupit; pořadatel
určuje pro odstoupení lhůtu, která činí pět dnů a končí nejpozději v den zahájení zájezdu.
Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy v takto určené lhůtě, platí, že se změnou
Smlouvy souhlasí.
Postoupení zájezdu
Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník Smlouvu postoupit.
Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas
oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní
podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před
zahájením zájezdu; Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení
celkové ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou
zákazníka vzniknou.
Odstoupení od Smlouvy
Zákazník může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen
tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.
Odstoupil-li zákazník od Smlouvy pro změnu jejích podmínek, nebo zrušil-li pořadatel zájezd
z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne pořadatel zákazníkovi
náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno,
pokud je v pořadatelových možnostech takový zájezd nabídnout.
Penále
Pořadatel je oprávněn zájezd zrušit, učiní-li tak ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho
zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. To neplatí, pokud byl
zájezd zrušen v důsledku nedosažení minimálního počtu účastníků nebo vzhledem k vyšší
moci.
Odstupné
Odstoupí-li od Smlouvy zákazník z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele,
zaplatí pořadateli níže uvedené odstupné Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-
li od Smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka. Pořadatel je mimo jiné
oprávněn od Smlouvy odstoupit trvá-li prodlení zákazníka s úhradou ceny zájezdu déle
než 15 dní nebo trvá-li i v době kratší než 20 dní před zahájením zájezdu nebo narušuje-
li zákazník pořádání zájezdu např. hrubým chováním, urážkami, šířením paniky či
jiným jednáním, které přispívá k narušení zájezdu.
Výše odstupného:
10% z celkové ceny zájezdu při odstoupení v době do 90 dnů před zahájením zájezdu
25% z celkové ceny zájezdu při odstoupení v době od 89 do 60 dnů před zahájením
zájezdu
50% z celkové ceny zájezdu při odstoupení v době od 59 do 30 dnů před zahájením
zájezdu
75% z celkové ceny zájezdu při odstoupení v době od 29 do 10 dnů před zahájením
zájezdu
100% z celkové ceny zájezdu při odstoupení v době kratší než 10 dnů před zahájením
zájezdu
Nezúčastní-li se zákazník zájezdu či nedoplatil-li celkovou cenu zájezdu ani 3 hodiny
před zahájením zájezdu, má se za to, že odstoupil od Smlouvy z jiného důvodu, než je
porušení povinnosti pořadatele ve lhůtě kratší než 10 dní před zahájením zájezdu.
Vady zájezdu
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem
k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, je zákazník povinen neprodleně vyzvat
pořadatele (resp. delegáta v místě pobytu) ke zjednání nápravy v přiměřeně určené
lhůtě.
Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu
nižší jakosti, než jakou určuje Smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.
Právo na slevu z ceny: Má-li zájezd vadu, kterou zákazník pořadateli vytkl bez zbytečného
odkladu a pořadatel v přiměřené lhůtě nesjednal její nápravu, má zákazník
právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
Pomoc v nesnázích: Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne
mu pořadatel neprodleně pomoc.
Náhrada újmy za narušení dovolené: Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí
pořadatel zákazníkovi újmu za narušení dovolené, byl-li zájezd zmařen nebo podstatně
zkrácen.
Zákazník je povinen uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele písemnou
formou doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla pořadatele, a to nejpozději
ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu.
Prodlení s úhradou ceny zájezdu
Při prodlení zákazníka s úhradou celkové ceny zájezdu či zálohy vzniká pořadateli vůči
zákazníkovi nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.
Pořadatel neodpovídá zejména za cenu a kvalitu služeb, které nejsou uvedeny
v katalogu pořadatele, za zábavní, provozní či stavební ruch, na který nemá pořadatel
vliv, jakož za i faunu a flóru typickou pro jednotlivé státy. V ubytovacích kapacitách se
solárním ohřevem může docházet k výpadkům teplé vody. Podle kvality místní infrastruktury
může docházet k výpadkům elektrické energie a zásobování vodou. Lehátka
a slunečníky na plážích se pronajímají. Zákazník bere na vědomí, že po dobu pobytu
v odletových a příletových halách a v letadle, může převzít organizaci dopravy letecká
společnost. Zákazník je povinen řídit se jejími pokyny. V případě vzniku škody v těchto
prostorách je nutno tuto škodu neprodleně uplatnit u přepravce. Dojde-li k okolnostem,
jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu pořadatele (vis
maior) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo
zčásti nevyužije objednané, zaplacené a pořadatelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi,
pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
VIII. Mezinárodní smlouvy
Sjednává se, že umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, či
jiná mezinárodní norma, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze
Smlouvy o zájezdu, hradí pořadatel škodu jen do výše tohoto omezení. To neplatí, bylali
škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník podpisem této smlouvy dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů pořadateli souhlas (a to i za ostatní osoby uvedené ve Smlouvě) se zpracováním
osobních údajů uvedených ve Smlouvě, a to i svého rodného čísla, za účelem
jejich evidence v databázi pořadatele a za účelem zajištění plnění Smlouvy.